Session 2014 - 2015
Fürst Michel I & Fürstin Nadine I (Zimmer)